Posts Tagged ‘所感’

读赫拉克利特

              睡着时我把什么都忘了
              只有呼吸
              把我与身外的一切联系着
              多么安静,多么均匀
              像宇宙的秩序和节奏
              有一部分居住在我体内
              此时,这一部分
              像一个失去
              理智的陌生人,因为被
              隔绝,被我的睡眠隔绝
              而从一个部分,变成
              一个活生生的整体
              它全部的生命就是我已然
              遗忘的每一个梦境

Continue reading »