Posts Tagged ‘images’

物象

                阴天的上午像一个久无人住的房间
                相片里的人制造时间
                倾听者制造寂静

                黑板上的粉笔字写下又擦去
                黑板越来越白
                一定有什么,正在泯灭

                座椅在无人使用时呈现出沉思的姿势
                人群中
                她是看不见自己的那个人

Continue reading »